تماس با ما


تایید صلاحیت

تایید صلاحیت

طبقه: 
طبقه سوم
تلفن تماس: 
۴۴۴۸۷۴۰۶
۴۴۴۸۷۴۱۶
داخلی: 
۲
۳
۴
فکس: 
۴۴۴۸۷۴۰۹
پست الکترونیک: 
acr@aiqco.org
قبلی بعدی

آموزش

آموزش

طبقه: 
طبقه اول
تلفن تماس: 
۴۴۶۱۵۱۸۸
۴۴۶۱۵۱۸۹
۴۴۴۸۷۴۱۲
داخلی: 
۲
۳
فکس: 
۴۴۴۸۷۴۰۹
خط مستقیم: 
۴۴۴۸۲۹۲۷
پست الکترونیک: 
edu@aiqco.org

آموزش

این مرکز تاکنون بیش از­ ۱۳۶۵۸۰نفر ساعت آموزش را با برگزاری ۷۰۰ دوره آموزشی عمومی ، نیمه تخصصی شامل : مدیریت کیفیت ، سیستم فراگیر ، صنایع خودرو ، محیط زیست ،  مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، تکنیک های کیفیت ،اعتباردهی و خدمات آزمایشگاه ها ، تعالی سازمانی، بازاریابی و فروش ، مالی و اداری ، نرم افزاری کیفیت و...

کانال رسمی تلگرام

قبلی بعدی

واحد حقوقی

واحد حقوقی

طبقه: 
طبقه سوم
تلفن تماس: 
۴۴۴۸۲۶۲۴
فکس: 
۴۴۴۸۷۴۰۹
پست الکترونیک: 
legal@aiqco.org
قبلی بعدی

روابط عمومی

روابط عمومی

طبقه: 
طبقه سوم
تلفن تماس: 
۴۴۴۸۲۶۲۴
فکس: 
۴۴۴۸۷۴۰۹
قبلی بعدی

مالی و اداری

مالی و اداری

طبقه: 
طبقه اول
تلفن تماس: 
۴۴۶۱۵۱۸۸
۴۴۶۱۵۱۸۹
۴۴۴۸۷۴۱۲
داخلی: 
۵
فکس: 
۴۴۴۸۷۴۰۹
پست الکترونیک: 
acc@aiqco.org
قبلی بعدی

انفورماتیک

انفورماتیک

طبقه: 
طبقه سوم
تلفن تماس: 
۴۴۴۸۷۴۰۶
۴۴۴۸۷۴۱۶
داخلی: 
۵
فکس: 
۴۴۴۸۷۴۰۹
خط مستقیم: 
۴۴۴۸۷۴۱۴
پست الکترونیک: 
it@aiqco.org
قبلی بعدی

مدیریت

مدیریت

طبقه: 
طبقه سوم
تلفن تماس: 
۴۴۴۸۷۴۰۶
۴۴۴۸۷۴۱۶
داخلی: 
۱
فکس: 
۴۴۴۸۷۴۰۹
پست الکترونیک: 
info@aiqco.org
قبلی بعدی