فرم های واحد حقوقی

 

جهت دانلود فرم های مربوط به واحد حقوقی به لینک های ذیل مراجعه فرمایید : 

 

- فرم خام قرارداد کار

- فرم درخواست خدمات حقوقی