سوالات متدوال

۱- شرایط معرفی مدیر کنترل کیفیت :

الف :حداقل تحصیلات مقطع کارشناسی و بالاتر

ب: مطابقت رشته تحصیلی با محصول تولیدی طبق دفترچه رشته هایتحصیلی مصوب سازمان ملی استاندارد

ج: دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم ( کفالت و پزشکی ) ویژه آقایان

 

۲-  چنانچه رشته تحصیلی فرد مقاطع پایین تر از کارشناسی باشد  آیا می تواند به عنوان مدیر کنترل کیفیت قبول مسوولیت نماید ؟

خیر ، واحد تولیدی موظف است فردی واجد شرایط با مدرک تحصیلی کارشناسی و یا مقاطع بالاتر معرفی نماید .

 

۳- چنانچه رشته تحصیلی فرد کارشناسی باشد ولی  مرتبط با دفترچه رشته های تحصیلی نباشد آیا می تواند به عنوان مدیر کنترل کیفیت قبول مسوولیت نماید ؟

در صورت وجود سوابق کاری مفید در زمینه مورد نظر ( سوابق بیمه ای ) و با تشخیص و تایید کارگروه می تواند به عنوان مدیر کنترل کیفیت پذیرفته و قبول مسوولیت نماید

 

۴- شرایط و مدارک کارگروه رشته های مغایر با دفترچه رشته های تحصیلی مصوب سازمان ملی استاندارد :

این کارگروه در ماهدر صورت به حد نصاب رسیدن حداقل ۵ متقاضیتشکیل میگردد .

مدارک مورد نظر :

الف) درخواست طرح در کارگروه و معرفی فرد مورد نظر داخل سربرگ واحد تولیدی با مهر و امضای مدیر عامل ، خطاب به اداره کل استاندارد استان تهران با ذکر فرآورده

ب) تصویر مدرک تحصیلی فرد مذکور

ج) تصویر سوابق بیمه ای مرتبط با مهر سازمان تامین اجتماعی (در صورت نداشتن سوابق بیمه ای معتبر ارایه مستندات معتبر از مشاغل مرتبط سابق)

د) ارایه رزومه کامل ازمشخصات ، تجربیات و دوره های آموزشی گذرانده شده

تذکر: ارایه مدارک فوق دال بر پذیرفتن نمی باشد شرط پذیرفتن موافقت نهایی اعضای کارگروه است که نتیجه پس ازپایان جلسه به متقاضی توسط انجمن مدیران کنترل کیفیت اطلاع رسانی می گردد.

 

۵- چنانچه فرد دارای معافیت تحصیلی باشد آیا می تواند به عنوان مدیر کنترل کیفیت قبول مسوولیت نماید ؟

خیر ، معافیت دایم فقط شامل کفالت و پزشکی میباشد مطابق با ماده ۹ آیین نامهتایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیتیکی از وظایف فرد حضور تمام وقت ( دایم ) در یک شیفت کاری است 

 

۶- نحوه ی دریافت پروانه تایید صلاحیت  مدیر کنترل کیفیت :

فرد واجد شرایط پس از توافقات با واحد تولیدی به سایت   www.aiqco.org   مراجعه در بخش تایید صلاحیت قسمت فرم ها چک لیست مدارک مربوطه را اخذ و پس از تکمیل مدارک مطابق چک لیست به همراه user , password  واحد تولیدی به انجمن مدیران کنترل کیفیت واحد تایید صلاحیت مراجعه می نماید .

 

۷- نحوه ی دریافت user , password واحد تولیدی :

الف ) چنانچه واحد دارای پروانه علامت استاندارد باشد  :

مدیر کنترل کیفیت یا مدیر عامل همراه با معرفی نامه کتبی( داخل سربرگ واحد) مبنی بر درخواست user , password  به اداره کل استاندارد استان تهران  واحد انفورماتیک  سرکارخانم تقی زاده مراجعه و پس ازدریافت user , password به همراه مدارک به انجمن مدیران کنترل کیفیت جهت ثبت مدارک در سامانه اتوماسیون سینا مراجعه می نماید .

ب) چنانچه واحدمتقاضی اخذ پروانه علامت استاندارد باشد :

مدیر عامل همراه با معرفی نامه کتبی( داخل سربرگ واحد) مبنی بر درخواست user , password  به اداره کل استاندارد استان تهران  واحد انفورماتیک سرکارخانم تقی زاده مراجعه و پس ازدریافت user , password به همراه مدارک مربوط به اخذ علامت استاندارد به انجمن نشان دارندگان واقع در ساختمان شماره ۲ استاندارد مراجعه و پس از ثبت مدارک  جهت معرفی مدیر کنترل کیفیت  به انجمن مدیران کنترل کیفیت اقدام می نماید .

 

۸- چنانچه واحد تولیدی بیش از یک شیفت کاری فعالیت داشته باشد می بایست چه اقدامی صورت پذیرد ؟

مطابق با تبصره۳ ماده ۹ آیین نامهتایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت : واحدهای تولیدی /خدماتی که بیش از یک شیفت کاری فعالیت دارند موظفند برای هر شیفت کاری یک مدیر کنترل کیفیت معرفی نمایند.

 

۹- چنانچه مدیر عامل درخواست تغییر مدیر کنترل کیفیت را داشته باشد چه اقداماتی را باید انجام دهد ؟

مطابق با ماده ۱۲ آیین نامه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیتدرخواست تغییر مدیر کنترل کیفیت توسط واحد تولیدی باید بصورت مکتوب و همراه با دلایل و مستندات به اداره کل منعکس و در صورت موافقت اداره کل فرد جایگزین واجد شرایط به انجمن مدیران کنترل کیفیت معرفی شود در صورت عدم موافقت اداره کل ، مدیر کنترل کیفیت کماکان به انجام وظیفه ادامه خواهد داد .

 

۱۰- چنانچه مدیر کنترل کیفیت تصمیم به قطع همکاری داشته باشد می بایست چه اقداماتی صورت پذیرد ؟

 مطابق با ماده۱۳ آیین نامه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت پذیرش استعفای مدیر کنترل کیفیت به هر دلیلی در صلاحیت اداره کل استاندارد است و مدیر کنترل کیفیت  دارای گواهینامه تایید صلاحیت  موظف است استعفای خود را همراه با دلیل کتبا با ضمیمه تصویر گواهینامه  به اداره کل(دفتر معاونت برنامه ریزی ، تدوین و پژوهش سرکارخانم مهندس مقتدر ) ارسال و پس از موافقت معاونت محترم  به انجمن مدیران کنترل کیفیت تحویل دهند .

 

۱۱- آیا مدیر کنترل کیفیت می تواند سمت یا مسوولیت دیگری را بپذیرد ؟

مدیر کنترل کیفیت موظف است تمام وقت مطابق با شرح وظایف مندرج در آیین نامه فقط در یک شیفت کاری منحصراً تحت نظارت مدیر عامل  انجام وظیفه نماید و افرادی مانند مدیر عامل ، اعضای هییت مدیره ، مدیر تولید ، مدیر کارخانه نمی توانند همزمان به عنوان مدیر کنترل کیفیت معرفی و منصوب گردند.

 

۱۲- مدت اعتبار پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت چند سال می باشد و در صورت ادامه همکاری چه اقداماتی می بایست صورت پذیرد؟

مدت اعتبار پروانه مدیر کنترل کیفیت ۲ سال می باشد و پس از پایان اعتبار می بایست جهت تمدید اعتبار پروانه به انجمن مدیران کنترل کیفیت مراجعه نماید در صورت عدم تمدید پروانه ، واحد همانند واحدهای تولیدی بدون کنترل کیفیت متخلف تلقی شده و پروانه علامت استاندارد تعلیق میگردد.

لازم به ذکر است تمدید و یا تجدید ( جابه جایی در واحدهای تولیدی ) پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت منوط به گذراندن حداقل بیست ساعت دوره آموزشی ، اجرای دقیق وظایف و دستورالعمل های مرتبط ، ارایه گزارش فعالیت به مدیر عامل ، کارشناس مربوطهاداره نظارت بر اجرای استاندارد­و تایید مدیر کل استاندارد می باشد .

 

۱۳- در صورت مشاهده نقص در انطباق محصول با استاندارد مربوطه مدیر کنترل کیفیت چه وظایفی دارد ؟

وی وظیفه دارد از تولید محصول جلوگیری و فوراً به اداره کل موضوع را منعکس نماید

 

۱۴- در صورت بروز هرگونه عدم انطباق کیفیت مواد اولیه و محصول یا خدمت با استاندارهای مربوط مدیر کنترل کیفیت چه اقدامی می بایست انجام دهد ؟

ضروری است گزارش نواقص را کتبی به مدیر عامل یا بالاترین مقام مسوول ارسال نماید و در صورت عدم توجه مدیر عامل و یا بالاترین مقام مسوول به اداره کل استاندارد گزارش نماید .

 

۱۵- در صورت بروز اختلاف ما بین مدیر کنترل کیفیت با واحد تولیدی /خدماتی  می بایست  چه اقداماتی صورت پذیرد؟

مدیران کنترل کیفیتی که عضویت انجمن مدیران کنترل کیفیت را دارا می باشند می توانند شکایت خود را کتبا به این انجمن واحد حقوقی ارسال نمایند .

 

۱۶- چنانچه مدیر کنترل کیفیت درخواست افزایش فرآورده به پروانه تایید صلاحیت را داشته باشد چه مراحلی می بایست طی شود؟

در صورت معتبر بودن پروانه تایید صلاحیت می بایستبا مراجعه به سایت  www.aiqco.org    بخش تایید صلاحیت قسمت فرم ها مدارک را طبق چک لیست افزایش دامنه فعالیت  تکمیل و به این انجمن ارایه گردد .پس از معرفی به آزمایشگاه همکار استاندارد و گذراندن دوره کارآموزی مجوز افزایش دامنه فعالیت توسط این انجمن صادر می گردد

 

۱۷- چنانچه مدیر کنترل کیفیت درخواست  جابه جایی واحد تولیدی /خدماتی  را داشته باشد چه مراحلی می بایست طی شود؟

مدیر کنترل کیفیت با ارسال استعفا به اداره کل استاندارد و با اخذ موافقت اداره کل می توانددر واحد تولیدی دیگری قبول مسوولیت نماید .با مراجعه به سایت   www.aiqco.org    بخش تایید صلاحیت قسمت فرم ها مطابق با  چک لیست ، مدارک را تکمیل و به انجمن مدیران کنترل کیفیت  ارایه می نماید در صورتیکه فرآورده تولیدی با فرآورده درج شده در پروانه تایید صلاحیت قبلی یکسان باشد نیاز به طی نمودن مراحل تایید صلاحیت نمی باشند و فقط گواهینامه جدید بنام واحد تولیدی جدید صادر میگردد .در صورتیکه فرآورده تولیدی با فرآورده درج شده در پروانه تایید صلاحیت قبلی یکسان نباشد  فقط نیاز به گذراندن دوره آموزشی در آزمایشگاه همکار می باشد که توسط انجمن مدیران کنترل کیفیت معرفی می گردد.

 

۱۸- شرایط عضویت در انجمن مدیران کنترل کیفیت :

الف : در صورتیکه فرد بعنوان مدیر کنترل کیفیت در واحد تولیدی استان تهران مشغول به فعالیت باشد می تواند با ارایه یک قطعه عکس ۴*۳ وپرداخت حق عضویت ، دارای کارت عضویت به مدت یک سال گرددو از خدمات انجمن مدیران کنترل کیفیت تا پایان اعتبار کارت استفاده نماید .

ب: افرادی به غیر از مدیران کنترل کیفیت استان تهران می توانند با ارایه یک قطعه عکس ۴*۳ و پرداخت حق عضویتعضو افتخاری این انجمن گردند