فصلنامه کیفیت بانان - سال اول شماره دوم - بهار ۱۳۹۵

فصلنامه کیفیت بانان - سال اول شماره دوم - بهار 1395

سرمقاله (مورد کاوی)

مقاله اختصاصی

 • حفظ چابکی سازمان به کمک حلقه های کیفیت
 • کاربرد موفق تکنیک ها و رویکردهای حلقه های کنترل کیفیت در سطح ملی و بین المللی
 • مایکروسافت می خواهد اطلاعات دیجیتال را روی DNA ذخیره کند
 • فضای خود انتقادی ، فرهنگ حاکم بر حلقه های کنترل کیفیت از تئوری تا عمل ،  تجربه شرکت توزیع نیروی برق مشهد
 • روش ابتکاری تخصیص ایستگاه های بازرسی به منظور کاهش هزینه های کیفی در حلقه های کیفیت
 • با سیستم نورپردازی هوشمند Ilumni آشنا شوید
 • چالش های کیفی پیش روی تولید کنندگان و مدیران کنترل کیفیت
 • تعیین عوامل موثر بهبود کیفیت دانش

کیفیت و مدیریت کیفیت 

 • ارزیابی موانع بکارگیری مدیریت جامع با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

مقاله عملی تخصصی

 • سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت پلی اتیلن تتراسولفاید گرافن اکساید به روش پلیمریزاسیون درجا

اخبار

 • اخبار استانی
 • معرفی کتاب
 • اخبار ملی
 • اخبار بین الملل

یادداشت علمی 

 • آشنایی با سیستم های سرمایشی