خدمات دندانپزشکی

انجمن مدیران کنترل کیفیت، در راستای خدمت رسانی به اعضای محترم اقدام به انعقاد تفاهم نامه با کلینیک دندانپزشکی تخصصی دکتر شالچی زاده نموده است.

این کلینیک با پزشکان متخصص و مجرب دانشگاهی آماده ی خدمت رسانی به اعضای انجمن و خانواده ی محترمشان می باشد.

طی تفاهم صورت گرفته فی مابین، شرایط خدمات به شرح ذیل می باشد: