اطلاعیه مهم در خصوص پرداخت هزینه های مربوط به اداره کل استاندارد استان تهران