تقویم آموزشی

عنوان دوره تاریخ برگزاری مدت هزینه دوره
اخلاق حرفه ای ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
۳ روز مانده تا برگزاری
۶ ساعت ۲,۶۰۰,۰۰۰ريال
مدیریت کنترل و کاهش ضایعات ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
۶ روز مانده تا برگزاری
۸ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ريال
تحقیقات بازار با رویکرد برندسازی ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
۷ روز مانده تا برگزاری
۶ ساعت ۲,۸۰۰,۰۰۰ريال
مدیر کنترل کیفیت: وظایف، مسئولیت ها و اختیارات (و گذری بر کنترل کیفیت عمومی) ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
۸ روز مانده تا برگزاری
۶ ساعت ۲,۶۰۰,۰۰۰ريال
تجزیه و تحلیل سیستم MSA
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ تا ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
۱۱ روز مانده تا برگزاری
۱۲ ساعت ۳,۳۰۰,۰۰۰ريال
ممیزی ISO/IEC 17025 ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
۱۸ روز مانده تا برگزاری
۶ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ريال
الزامات و مستندات چک لیست ارزیابی واحدهای تولیدی PRPS
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ تا ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
۱۹ روز مانده تا برگزاری
۱۲ ساعت ۳,۶۰۰,۰۰۰ريال
نرم افزار SPSS
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ تا ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
۲۱ روز مانده تا برگزاری
۱۲ ساعت ۳,۳۰۰,۰۰۰ريال
کنترل کیفیت انفجاری ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
۲۵ روز مانده تا برگزاری
۸ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ريال
بررسی اصول و کارایی تصفیه فاضلاب در کارخانجات ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
۲۶ روز مانده تا برگزاری
۶ ساعت ۲,۸۰۰,۰۰۰ريال
اصول مدیریت و کنترل کیفیت ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
۲۷ روز مانده تا برگزاری
۶ ساعت ۲,۸۰۰,۰۰۰ريال
کنترل فرآیند آماری SPC
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ تا ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۲۸ روز مانده تا برگزاری
۱۲ ساعت ۳,۳۰۰,۰۰۰ريال
مدیریت زمان ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۲۹ روز مانده تا برگزاری
۶ ساعت ۲,۶۰۰,۰۰۰ريال