تقویم آموزشی

عنوان دوره تاریخ برگزاری مدت هزینه دوره
کنترل کیفیت عمومی
۱۳۹۷/۰۱/۱۹ تا ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۱۴ روز مانده تا برگزاری
۱۲ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ريال
کنترل کیفیت انفجاری
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ تا ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
۱۶ روز مانده تا برگزاری
۱۲ ساعت ۳,۲۰۰,۰۰۰ريال
مدیریت ارتباط با مشتری CRM ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
۱۶ روز مانده تا برگزاری
۸ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ريال
مدیریت زمان ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
۲۱ روز مانده تا برگزاری
۶ ساعت ۲,۶۰۰,۰۰۰ريال
مهندسی فرآیند ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
۲۲ روز مانده تا برگزاری
۸ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ريال
تشریح الزامات ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ ISO/IEC ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۲۳ روز مانده تا برگزاری
۸ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ريال
آمار و SPSS مقدماتی
۱۳۹۷/۰۱/۲۹ تا ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
۲۴ روز مانده تا برگزاری
۱۶ ساعت ۳,۶۰۰,۰۰۰ريال
ظرفیت سنجی خطوط تولید براساس مطالعه کار و زمان ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
۲۵ روز مانده تا برگزاری
۶ ساعت ۲,۶۰۰,۰۰۰ريال