صفحه اصلی / خبر ها


اعضای هیئت مدیره

دکترعلی شهبازی یگانه

رییس هییت مدیره

دکتر محمدرضا اسحاقی

نایب رییس هییت مدیره

مهندس رهبر ساکنیان دهکردی

خزانه دار

دکتر محمد امیر سالاری کمانگر

عضو هییت مدیره

مهندس میترا ملازاده قمی

عضو هییت مدیره

هاشم کریم زاده ترابی

بازرس اصلی