صفحه اصلی / خبر ها

ادامه مطلب


📣📣📣 اطلاعیه

 

با احترام ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک و پر برکت رمضان، ساعت کاری انجمن مدیران کنترل کیفت در این ایام  15-9 می باشد.    

                                                                                                                         

                                                                                                             روابط عمومی انجمن مدیران


ادامه مطلب


اطلاعیه شرکت در دوره آﻣﻮزﺷﯽ

ﺳﻼم
اﺣﺘﺮاﻣﺎً ﺑﺪﯾﻨﻮﺳـﯿﻠﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺠﺎزي <<آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و روشﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد>>ﺟﻬﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺳـﻄﺢ اﺳـﺘﺎن ﺗﻬﺮان ، اﺟﺒﺎري اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد. ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ ﻣـﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ و ﻣـﺪﯾﺮان ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ واﺣـﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷـﯽ ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﺷـﺪه دارﯾﺎ ﻟﯿﻤﺎك ﺑﻪ آدرس www.daryalimak.com ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤـﻮده و از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﻨﻮي <<ﺳﺎﻣـﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷـﯽ>>وارد ﺷﺪه و در دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺿـﻤﻨﺎً ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮاي ورود ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:www.daryalimak.com/lms 
ادامه مطلب


سامانه آموزش برون سازمانی اداره کل استاندارد

قابل توجه مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی

با توجه به راه اندازی سامانه آموزش برون سازمانی اداره کل استاندارد استان تهران  ، حضور  مدیران کنترل کیفیت در دوره های آموزشی الزامی ( حداقل 16 ساعت در سال ) در مراکز آموزشی همکار فقط از طریق ثبت نام فراگیران در سامانه مذکور به آدرس http://tr.tehranstandard.ir امکان پذیر بوده است، خواهشمند است پس از مراجعه به سامانه دوره های ثبت شده را بررسی و در صورت تمایل نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.


ادامه مطلب


آزمون کتبی به هنگام تمدید یا تجدید پروانه تایید صلاحیت

با سلام
احتراما نظر به ویرایش آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی  مدیران کنترل کیفیت و لزوم بازآموزی این آیین نامه توسط مدیران کنترل کیفیت، ضروری است مدیران کنترل کیفیت دارای پروانه تایید صلاحیت بی اعتبار و مدیران کنترل کیفیتی که دارای پروانه معتبر می باشند ولی از واحد تولیدی منفک شده و در حال حاضر به عنوان مدیر کنترل کیفیت فعالیت نمی کنند به هنگام تمدید یا تجدید پروانه آزمون کتبی را طی نمایند. ضمنا طی دوره کارآموزی فقط در صورت تجدید نظر استاندارد ملی مربوطه الزامی خواهد بود

 مهناز مقتدر

معاون استانداردسازی و آموزش