صفحه اصلی / خبر ها

ادامه مطلب


کنترل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاه

دلایل  استفاده از آمار در نتایج، ابزارهای دستیابی به بهترین نتیجه آزمایش، بررسی و ارزیابی نتایج از جهت صحت یا خطا، منشا خطاهای سیستماتیک،  تکنیک­های  تشخیص خطاهای سیستماتیک، توزیع نرمال و خواص آن، قضیه حد مرکزی، تحلیل واریانس، آزمون­های گرابس و دیکسون، مقایسات بین آزمایشگاهی، F-test,T-test، آزمون مهارت، تضمین کیفیت و کنترل کیفیت در آزمایشگاه، کنترل کیفیت داخلی و...


ادامه مطلب


مدیریت و ارزیابی ریسک

آشنایی با تعاریف و مفاهیم مدیریت ریسک و تفکر مبتنی بر ریسک (براساس ISO9001:2015)، بررسی ریسک بر اساس استاندارد ISO31000، آشنایی با مدل یخی و چرخه IMI، آشنایی با روش­های شناسایی ریسک­های فرآیند کنترل کیفیت، آشنایی با روش­های کیفیت بر هزینه کیفیت، آشنایی با راهکارهای حذف، کنترل و کاهش ریسک­های کیفیت، آشنایی با چگونگی انجام اقدامات اصلاحی و بررسی اثربخشی اقدامات، آشنایی با رویکرد بهبود مداوم در کاهش ریسک­های فرآیند کنترل کیفیت و...
ادامه مطلب


نگهداری و تعمیرات PM

تشریح اهمیت تعمیرات و نگهداری در سازمان­های تولیدی و خدماتی و هزینه­های مرتبط برآن، بررسی رابطه سیستم نگهداری و تعمیرات در سازمان­ها با ارائه محصولات و خدمات با کیفیت، تشریح دلایل بروز تعارض میان فرآیند نگهداری و تعمیرات در سازمان­ها با فرآیند کنترل کیفیت، تشریح معضلات جاری ناکارامدی PM در سازمان، تبیین راهبردهای نگهداری و تعمیرات، بررسی تحلیلی الگوی PM و مستندسازی آن، تشریح نحوه استفاده از نرم افزار نت در سازمان­های تولیدی و چالش­های مربوط به آن، تشریح نحوه هم­افزایی فرآیند کنترل کیفیت با فرآیند PM و...


ادامه مطلب


برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی

مقدمه و کلیات کنترل موجودی، مدل مقدار سفارش اقتصادی، مدل مقدار تولید اقتصادی، مفهوم مدیریت کیفیت جامع و ارتباط آن با تولید، مدل­های تخفیف، مدل­های احتمالی سفارش­دهی موجودی، برنامه ­ریزی احتیاجات مواد، برنامه ­ریزی ادغامی تولید و...