صفحه اصلی / خبر ها

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی
عنوان دوره مدرس تاریخ ساعت شهریه (ریال) محل برگزاری

کنترل کیفیت آماری (SPC)

جناب آقای مهندس فروغی

جلسه اول: ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

5,850,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

تولید ناب

جناب آقای مهندس رجبی

جلسه اول: ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

5,650,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

تکنیک های نفوذ رهبری

جناب آقای مهندس حق پناه

جلسه اول: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

جلسه دوم: ندارد

08:45

الی

08:45

5,650,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

مدیریت کیفیت محصول

جناب آقای مهندس اسکندری

جلسه اول: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

5,650,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

اصول نظارت و کنترل

جناب آقای مهندس افراسیابی

جلسه اول: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

4,750,000

مجازی

برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی

جناب آقای دکتر همتی فر

جلسه اول: ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

4,750,000

مجازی

تصمیم گیری و فنون حل مساله

جناب آقای دکتر همتی فر

جلسه اول: ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

4,750,000

مجازی

ارزیابی انطباق

جناب آقای مهندس افراسیابی

جلسه اول: ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

4,750,000

مجازی

آشنایی با تقلبات مواد غذایی

جناب آقای دکتر هماپور

جلسه اول: ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

5,950,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

مبانی، تشریح و الزامات و مستندسازی HSE

جناب آقای مهندس رجبی

جلسه اول: ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

جلسه دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

08:00

الی

15:00

6,750,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

مهندسی ارزش

جناب آقای مهندس رجبی

جلسه اول: ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

4,750,000

مجازی

صحه گذاری روش های آزمون مطابق با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025

جناب آقای مهندس واحدی

جلسه اول: ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

جلسه دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

09:00

الی

17:00

6,750,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

ایمنی برق، علائم و نشانه های برقی

جناب آقای دکتر شاه محمدی

جلسه اول: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

4,950,000

مجازی

کنترل کیفیت عمومی

جناب آقای دکتر سالاری

جلسه اول: ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

جلسه دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

09:00

الی

17:00

6,850,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت