صفحه اصلی / خبر ها

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی
عنوان دوره مدرس تاریخ ساعت شهریه (ریال) محل برگزاری

مدیریت و ارزیابی ریسک

جناب آقای مهندس یحیایی

جلسه اول: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

4,150,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

دوام، تعمیر،ترمیم و نگهداری بتن

جناب آقای دکتر توکلی

جلسه اول: ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

5,200,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

مدیریت ارتباط با مشتری CRM

جناب آقای مهندس حق پناه

جلسه اول: ۱۳۹۸/۰9/۱۹

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

4,150,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

مهندسی مدیریت

جناب آقای دکتر ملکی

جلسه اول: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

جلسه دوم: ۱۳۹۸/۰۹/۲۱

09:00

الی

15:00

5,100,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

کاربرد نرم افزار Minitab در کنترل کیفیت

جناب آقای مهندس شیخلی

جلسه اول: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

جلسه دوم: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

09:00

الی

15:00

5,100,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

مدیریت تضمین کیفیت

جناب آقای مهندس اسکندری

جلسه اول: ۱۳۹۸/۰۹/۲5

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

4,150,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

اصول نظارت و کنترل

جناب آقای مهندس افراسیابی

جلسه اول: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

4,150,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

ایمنی بهداشت محیط کار HSE

جناب آقای مهندس رجبی

جلسه اول: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

جلسه دوم: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸

09:00

الی

15:00

5,100,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت