صفحه اصلی / خبر ها

ایران همچنان پیشتاز در تدوین استانداردهای بین المللی است

با تلاش و همت متخصصان کشور، شش عنوان استاندارد بین المللی IEC در حوزه سیم های سیم پیچی با محوریت و رهبری جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، به منظور رسیدن به اهداف بزرگ اقتصادی، پیشرفت صنعتی، بهبود کیفی و کمی تولیدات داخلی و همچنین ارتقا جایگاه کشور در حوزه استانداردسازی در سطح بین المللی، شش عنوان استاندارد با مشارکت مستقیم کمیته فنی متناظر INECTC55 توسط تورج سلماسی تدوین و در سطح بین المللی منتشر شد.
شماره و عناوین استانداردهای ذکر شده به شرح زیر است.
-  IEC 60317-27-2: ویژگی های فنی انواع سیم های سیم پیچی-قسمت 27-2: سیم آلمینیومی گرد با روکشی از نوار کاغذی
-   IEC 60317-82: ویژگی های فنی انواع سیم های سیم پیچی- قسمت 82: سیم مسی تخت با روکشی از پلی استریدید- طبقه حرارتی 200 
-   IEC 60317-12: ویژگی های فنی انواع سیم های سیم پیچی- قسمت 12: سیم مسی گرد با لاک پلی وینیل استال- طبقه حرارتی 120 
-  IEC 60317-0-2: ویژگی های فنی انواع سیم های سیم پیچی- قسمت 0-2: الزامات عمومی، سیم مسی تخت لاکی (سیم لاکی)
-   IEC 60317-18: ویژگی های فنی انواع سیم های سیم پیچی- قسمت 18: سیم مسی تخت با لاک پلی وینیل استال- طبقه حرارتی 120
-   IEC 60317-17: ویژگی های فنی انواع سیم های سیم پیچی- قسمت 17: سیم مسی تخت با لاک پلی وینیل استال- طبقه حرارتی 105


منبع خبری: سازمان ملی استاندارد