صفحه اصلی / خبر ها

شرط ادامه فعالیت آزمایشگاههای کالیبراسیون، داشتن تجهیزات مناسب است

به گزارش مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، آزمایشگاه هایی که دامنه فعالیت آن ها کالیبراسیون سمپلر ها از 1 تا 10 میکرو لیتر است، برای کالیبراسیون گستره باید دارای ترازوی 6 صفر مناسب باشند و در صورت نداشتن این تجهیز لازم است حداکثر تا  تاریخ سی مرداد امسال برای تهیه آن اقدام نمایند در غیراینصورت گستره فوق از دامنه آزمایشگاه حذف خواهد شد.

لازم به ذکر است، آزمایشگاه کالیبراسیون گستره 10 تا 100 میکرو لیتر نیز باید مجهز به ترازوی 5 صفر باشد.
گفتنی است، آزمایشگاه فاقد تجهیز مناسب حق صدور گواهینامه در گستره ذکر شده با اعتبار این مرکز را ندارد.


منبع خبری: سازمان ملی استاندارد