تقویت و توسعه توانمندیهای مرکز اندازه شناسی از طریق انتقال دانش فنی

تقویت و توسعه توانمندیهای مرکز اندازه شناسی از طریق انتقال دانش فنی

تقویت و توسعه توانمندیهای مرکز اندازه شناسی از طریق انتقال دانش فنی

رییس و معاونان مرکز اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران به منظور تقویت، توسعه و ارتقاء توانمندی های این مرکز ، دوشنبه ۲۸ فروردین با نمایندگان مرکز اندازه شناسی سوئد، دیدار و گفت و گو کردند.
به گزارش مرکز اندازه شناسی، در این نشست نحوه همکاری های دوجانبه از جمله انتقال دانش اندازه شناسی به کارشناسان مرکز اندازه شناسی و تعیین اولویت های همکاری در قالب یک تفاهم نامه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تاریخ خبر: 
۱۳۹۶/۰۲/۰۲