صفحه اصلی / خبر ها

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی
عنوان دوره مدرس تاریخ ساعت شهریه (ریال) محل برگزاری

مدیریت زمان

جناب آقای مهندس حق پناه

جلسه اول: ۱۴۰۱/۰۴/۱۲

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

9,650,000

مجازی

آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت

جناب آقای مهندس اسکندری

جلسه اول: ۱۴۰۱/۰۴/۱۳

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

9,650,000

مجازی

مدیریت کیفیت محصول

جناب آقای مهندس اسکندری

جلسه اول: ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

9,650,000

مجازی

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

جناب آقای مهندس حق پناه

جلسه اول: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

9,650,000

مجازی

کنترل فرآیند آماری (SPC)

جناب آقای مهندس اسکندری

جلسه اول: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

جلسه دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

09:00

الی

17:00

13,650,000

مجازی

عیوب رایج در تولید شیرآلات بهداشتی

جناب آقای مهندس سبزیکاری

جلسه اول: ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

10,650,000

انجمن مدیران کنترل کیفیت

مدیریت و ارزیابی ریسک

جناب آقای دکتر بشیری نسب

جلسه اول: ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

جلسه دوم: ندارد

09:00

الی

17:00

9,650,000

مجازی

تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ISO9001:2015

جناب آقای مهندس افراسیابی

جلسه اول: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

جلسه دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۲۹

09:00

الی

17:00

13,650,000

مجازی